Wednesday, September 19, 2018

PV Gas - Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khí Nỗ Lực Mong Muốn Mở Rộng Thị Trường (P1)


Năm 2018 này, các công ty thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã không ngừng triển khai các hoạt động nhằm phát triển thị phần trong nước.

Đối với khu vực Bắc Bộ, đã hoàn thành đàm phán và ký kết sửa đổi giá bán khí cho các khách hàng tại khu công nghiệp Tiền Hải và khách hàng CNG; hoàn thành xây dựng trạm, cung cấp khí cho khách hàng thiết bị điện Tiền Hải; tìm kiếm, phát triển các khách hàng khí thấp áp, CNG tại khu công nghiệp Tiền Hải và khu vực lân cận.


Sản xuất bình gas tại PVGas South


Tổng sản lượng khí các công ty thành viên PetroVietnam Gas (PV Gas) đã cung cấp là 464 triệu m3, bằng 113% kế hoạch 6 tháng và bằng 54% kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, tổng sản lượng CNG cung cấp cho các khách hàng đạt 172 triệu m3, bằng 124% kế hoạch 6 tháng và bằng 58% kế hoạch năm (riêng PV GAS South đạt 61 triệu m3, PVGAS North đạt 24 triệu m3 và PV GAS D đạt trên 10 triệu m3). Trong đó, công ty CP CNG Việt Nam đã cung cấp trên 78 triệu m3, bằng 137% kế hoạch 6 tháng và bằng 59% kế hoạch năm (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2017); tổng doanh thu đạt 826 tỷ đồng, bằng 137% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch 6 tháng và bằng 48% kế hoạch năm. Với lĩnh vực khí thấp áp, tổng sản lượng PV GAS D cung cấp là 464 triệu m3 khí cho khách hàng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng (tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017) và bằng 54% kế hoạch năm. Cùng với hoạt động kinh doanh CNG (được nêu ở trên), tổng doanh thu của PV GAS D đạt 3.789 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch 6 tháng và bằng 77% kế hoạch năm.

No comments:

Post a Comment